İLAN

İLAN

Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda, ekli listede özellikleri belirtilen büro malzemeleri Milli Emlak Müdürlüğünce aşağıda belirtilen tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince pazarlık usulü ile aşağıda gösterilen tarih ve saatte Defterdarlık İhale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.

1-İhale ile ilgili şartname Milli Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ihale saatine kadar görülebilir.

2-İhaleye iştirak edeceklerin, TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi, gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname ile geçici teminat makbuzlarını, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3-Satışı yapılacak taşınırdan Kanunda belirtilen oranlarda KDV alınacaktır.

4-İhaleye katılan istekliler taşınır malları mevcut durumları itibariyle görmüş ve kabul etmiş sayılır.

5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla, İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postaya verebilirler. Ancak postadaki gecikmelerden dolayı ihale komisyonu sorumlu tutulamaz.

6-İhale bedeli üzerinden satış bedeli ile beraber Karar pulu bedeli tahsil edilecektir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

SATILACAK TAŞINIRMALIN

Sıra No

Bulunduğu Yer

Cinsi

Miktarı

Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hükümet Konağı

çeşitli Büro malzemesi

83 Adet

Sağlam

 3.562,5 TL

357,00 TL

 27/03/2017

10:00

 

İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85